25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیان ژن P5CS و تغییرات پرولین در گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با قارچ اندوفیت Piriformospora indica تحت تنش خشکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیان ژن، تنش خشکی، P5CS، پرولین، گوجه فرنگی
سال 1398
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

سازگاری گیاهان در برابر تنش های محیطی با تنظیم فعالیت ژن ها و متابولیسم سلولی انجام می شود. ژن هایی مانند P5CS که باعث افزایش میزان پرولین آزاد در سلول می شوند نقش مهمی در تحمل تنش خشکی دارند. در این پژوهش، بیان P5CS و میزان پرولین در شرایط تنش خشکی و تیمار با قارچ Piriformospora indica در گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه فاکتور شامل دو سطح قارچ (تلقیح و عدم تلقیح) و دو سطح خشکی (ظرفیت زراعی و 50% ظرفیت زراعی) و دو رقم (کاسپین هورسان و سوپرلونا) با سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که محتوای پرولین در رقم کاسپین هورسان، تیمار قارچ و شرایط تنش نسبت به گیاهان شاهد بالاتر بود. در بررسی بیان ژن P5CS نتایج متفاوتی بدست آمد به طوریکه تنها در شرایط تنش خشکی و تیمار قارچ بیان شده است در حالی که در شرایط نرمال این ژن عدم بیان را داشت. بنابراین احتمالا ژن P5CS مورد بررسی تنها در پاسخ به تنش القا شده و تلقیح قارچ نیز باعث اقزایش میزان بیان آن میشود.