14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه چند عصاره گیر برای استخراج پتاسیم قابل جذب گندم در برخی از خاکهای استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گندم،استخراج،عصاره گیر،قابل جذب،پتاسیم قابل استفاده
سال 1388
مجله Iranian Journal of Pediatrics
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می باشد و از نظر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از مهمترین کاتیونها در گیاهان محسوب می شود. لذا آگاهی از وضعیت پتاسیم خاکها در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی در مزارع لازم است. گرچه استات آمونیوم عصاره گیر رایج در ارزیابی پتاسیم قابل استفاده درخاکهای ایران می باشد، تحقیق حاضر به منظور ارزیابی چند عصاره گیر جهت عصاره گیری پتاسیم قابل استفاده گندم در بعضی از خاکهای استان همدان صورت گرفته است. بدین منظور 10 نمونه خاک از بین 40 نمونه خاک نمونه برداری شده انتخاب شد. پتاسیم قابل عصاره گیری این خاکها با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیوم یک مولار، اسید سولفوریک 025/0 مولار، کلرید باریم 1/0 مولار، کلرید سدیم یک مولار و کلرید کلسیم 01/0 مولار استخراج شد. ارتباط بین پتاسیم عصاره گیری شده و جذب پتاسیم توسط گیاه می تواند فاکتور مهمی در انتخاب روش اندازه گیری پتاسیم خاکها باشد. به همین علت در مطالعات گلخانه ای از گندم الوند استفاده شد. پتاسیم استخراج شده توسط اسید سولفوریک 025/0 مولار با تمام عصاره گیرها بجز استات آمونیوم مولار همبستگی معنی داری نشان داد. بین سایر عصاره گیرها همبستگی معنی دار مشاهده شد. پتاسیم استخراج شده توسط عصاره گیرهای استات آمونیوم یک مولار، اسید سولفوریک 025/0 مولار، کلرید باریم 1/0 مولار، کلریدکلسیم 01/0 مولار و کلریدسدیم یک مولار با جذب پتاسیم همبستگی معنی داری نشان دادند. بین پتاسیم استخراج شده توسط اسید سولفوریک 025/0 مولار، کلرید باریم 1/0 مولار و کلریدسدیم یک مولار با عملکرد گندم همبستگی معنی داری مشاهده شد. به نظر می رسد در خاکهای مورد مطالعه عصاره گیرهای کلرید کلسیم 01/0 مولار، کلرید سدیم یک مولار و کلرید باریم 1/0 مولار در مقایسه با عصاره گیرهای اسید سولفوریک 025/0 مولار و استات آمونیوم یک مولار جهت ارزیابی قابلیت جذب پتاسیم مناسب تر باشند.