14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پساب کارخانجات صنایع غذایی بر برخی خصوصیات خاک استان کرمانشاه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پساب، صنایع غذایی، الودگی خاک
سال 1395
پژوهشگران محبوبه ضرابی(استاد راهنما) ، شهریار مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

افزایش مصرف آب و آلوده سازی آن به دلیل رشد صنایع مختلف و تولید پساب ها، منابع اولیه تأمین آب را تهدید می کند و موجب آلودگی آب ها شده است. از جمله این صنایع می توان به کارخانجات صنایع غذایی اشاره داشت. هدف از این تحقیق، بررسی کیفیت پساب تصفیه شده پنج کارخانه صنایع غذایی و اثر آن بر خصوصیات خاک مناطق مجاور کارخانجات می باشد. برای این منظور pH، قابلیت هدایت الکتریکی، غلظت کاتیون ها و آنیون ها در پساب های تصفیه شده و خاک های مجاور مورد آزمایش قرار گرفتند. خصوصیات شیمیایی خاک های تیمار شده با پساب های غنی شده ( به هر یک از پساب ها سه برابر میانگین غلظت نیترات و سه برابر میانگین غلظت فسفات موجود در پساب ها اضافه شد.) پس از سه ماه انکوباسیون نیز بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، کاربرد پساب این کارخانجات از نقطه نظر پارامترهای pH (21/8-48/6 ) و نسبت جذب سدیم (55/3-58/1) بدون محدودیت همراه است. همچنین مقادیر نیتروژن نیتراتی (mg.lit-1 11/40-45/13)، فسفات ( mg.lit-159/12-59/5) و سولفات (mg.lit-1 78/358-95/258) محدودیتی را برای استفاده از این پساب ها در کشاورزی نشان ندادند. نتایج این تحقیق نشان داد، پساب کارخانجات مورد بررسی بر اثر تخلیه بر روی اراضی کشاورزی مجاور بر روی خصوصیات شیمیایی خاک ها اثر نامطلوبی ندارند. نتایج مطالعات انکوباسیون نشان داد که تیمار خاک ها با پساب های غنی شده در پایان سه ماه انکوباسیون باعث افزایش غلظت فراهم آنیون ها (فسفات، نیترات و سولفات) در خاک های مورد مطالعه شد.