14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف نیترات از خاک با نانو ذره اکسید منیزیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حذف نیترات، خاک، نانو ذره
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

در این مطالعه نانو ذره اکسید منیزیم تهیه و به عنوان جاذب در حذف الودگی نیترات از خاک مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا نمونه های خاک تیمار شده با درصد های مختلف ذرات نانو (0.5 ، 1و 1.5 ) تهیه وجهت بررسی میزان اثرات ذره نانو در خاک در جذب نیترات، غلظت های مختلف (0، 22، 44، 110، و 220 میلی گرم در لیتر ) از نیترات در مطالعات ایزوترمی استفاده و همچنین به منظور بررسی اثر دراز مدت و بر هم کنشذره نانو با خاک و نقش این مواد در جذب نیترات، مطالعات انکوباسیونی انجام شد. در این تحقیق مشخص گردید که به ترتیب هر چه درصد نانو ذره و مدت زمان تماس ان با خاک بیشتر باشد مقدار حذف نیترات هم بیشتر می باشد و نانو ذره اکسید منیزیم با ظرفیت جذب 508.53 میلی گرم بر کیلوگرم خاک دارای پتانسیل نسبتا مناسبی در حذف نیترات از خاک است.