14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جزء بندی شیمیایی پتاسیم در خاک های مناطق گردوکاری شهرستان تویسرکان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جزء بندی شیمیایی، پتاسیم ، مناطق گردوکاری، تویسرکان، کانی شناسی
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توزیع شکل های مختلف پتاسیم در خاک های مناطق گردکاری شده شهرستان تویسرکان انجام گردید. بدین منظور ، 6 نمونه خاک سطحی (0- 30 سانتی متری ) و 6 نمونه خاک زیرسطحی (30 - 60 سانتی متری ) به طور تصادفی انتخاب و نمونه برداری شد. سپس شکلهای مختلف پتاسیم (پتاسیم محلول، تبادلی، غیرتبادلی و کل) به ترتیب با اب مقطر، استات امونیوم یک مولار، اسید نیتریک یک مولار جوشان وتیزاب سلطانی عصاره گیری و تعیین گردید. کانی شناسی خاکهای مورد مطالعه نیز انجام گرفت، که ترتیب فراهمی کانی ها یه صورت کوارتز>ایلیت>میکا>بیوتیت مشاهده گردید. میانگین مقادیر پتاسیم محلول، تبادلی، غیرتبادلی و ساختاری در خاکهای مورد مطالعه به ترتیب در خاکهای سطحی 60.86، 73.327، 66.1211، و 83.6096 میلی گرم بر کیلوگرم و در خاکهای زیر سطحی 82.60، 80.303، 91.1827، 83.5861 میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که مقادیر شکلهای مختلفپتاسیم در خاکهای سطحی بیشتر از زیر سطحی بوده و همچنین مقدار پتاسیم ساختاری در منطقه مورد مطالعه نسبت به جزء های دیگر بیشتر میباشد.