14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف بور از اب با استفاده از اکسید مس نانو (cuo)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اکسید مس نانو، بور،حذف ، اب
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

در مطالعه انجام شده جهت بررسی حذف بور با استفاده از cuo از محلول اسید بوریک (H3BO3) با غلظت 10 میلی گرم در لیتر اب مقطر استفاده گردید. مراحل چهارگانه بهینه سازی شرایط جذب شامل بهینه پ هاش،غلظت جاذب ، زمان، دما و ایزوترم جذب و واجذب مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه 5/1 گرم در لیتر ، پ هاش 7، دمای 25 درجه سانتی گراد و زمان تماس 90 دقیقه دارای حداکثر جذب بوده است. در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر دارای حداکثر جذب 5/3 میلی گرم بر گرم در حالت ساده و رقابتی (هومات،سیترات، فسفات و سولفات) به ترتیب ظرفیت جذب 5/6، 8/2، 0/3، 8/3 میلی گرم در گرم است. داده های حاصل از ایزوترم جذب به معادله ایزوترمی فروندلیچ و معادله ترمودینامیکی شبه مرتبه دوم به ترتیب با ضریب همبستگی 955/0 و 920/0 برازش پیدا نمود. میزان حداکثر واجذب بسیار کم و برابر با 43/16 درصد بوده است.