14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای کمیت_شدت پتاسیم در برخی از خاک های آهکی تاکستان های ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پتاسیم ، روابط کمیت به شدت، نسبت فعالیت تعادلی پتاسیم، پتانسیل ظرفیت بافری
سال 1395
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، موسی رسولی

چکیده

منحنی های کمیت به شدت Q/I)) و پارامترهای مشتق از آن ها اطلاعات مفیدی را در خصوص قابلیت استفاده پتاسیم فراهم میکنند. این پژوهش برای تعیین پارامترهای کمیت به شدت پتاسیم شامل پتاسیم آسان قابل تبادل(ΔK0)، نسبت فعالیت تعادلی پتاسیم (AR0)، پتاسیم سخت قابل تبادل(KX)، پتانسیل ظرفیت بافری پتاسیم(PBC) و رابطه های موجود بین آن ها با شکل های پتاسیم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 7 نمونه خاک از تاکستان های شهرستان ملایر اجرا شد. مقادیر شکل های محلول، تبادلی و غیر تبادلی پتاسیم به ترتیب در دامنه 5/73-02/21 (میلی گرم بر کیلوگرم)، 05/456-8/130 (میلی گرم بر کیلوگرم)، 3/2026-1/ 570 (میلی گرم بر کیلوگرم) قرار داشتند. مقدار پتاسیم آسان قابل تبادل (ΔK0) بین 42/0 – 008/0 سانتی مول بر کیلوگرم ، نسبت فعالیت تعادلی پتاسیم (AR0) بین 4-10×5/2 – 015/0 (مول بر لیتر)2/1، پتانسیل ظرفیت بافری پتاسیم(PBC) بین 7/14 تا 9/71 متغیر بود. خاک های شماره 4 و 7 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین PBC بودند. بین مقدار رس و ظرفیت بافری در خاک های مورد مطالعه ضریب همبستگی مثبتی (**77/0 = r) وجود دارد . همچنین پتاسیم تبادلی و پتاسیم نگاه داشته شده در جایگاه های اختصاصی پتاسیم دارای ضریب همبستگی مثبت (**68/0 = r) وجود داشت.