14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب فسفر از محلولهای آبی توسط پوسته چوبی گردو اصلاح شده: پارامترهای بهینه جذب و سینتیک جذب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفر، پوسته چوبی گردو اصلاح شده، سینتیک جذب
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی سینتیک جذب فسفر توسط پوسته چوبی گردو اصلاح شده )جاذب( در شرایط بهینه میباشد. حداکثر راندمان جذب فسفر ) 56 %( در 6 pH= با استفاده از غلظت جاذب 4 گرم بر لیتر در زمان 60 دقیقه و دمای 25 درجه سانتیگراد به دست آمد. سینتیک جذب فسفر به خوبی توسط مدل شبه مرتبه دوم توصیف شد ) 1=2R(. مقدار e q و k به ترتیب 87 / 10 میلیگرم بر گرم و 016 / 0 - گرم بر میلیگرم دقیقه بهدست آمد. با توجه به هزینه پایین، در دسترس بودن و قابلیت جذب بالا، پوسته چوبی گردو اصلاح شده میتواند برای جذب فسفر از محلولهای آبی استفاده شود.