14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر روش جایگذاری ورمی کمپوست دامی بر سرعت آبشویی فسفر از یک خاک شنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سرعت آبشویی، فسفر، کود آلی، خاک شنی
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

مدیریت مصرف اصلاح کنندههای آلی، برای تضمین کیفیت مطلوب آب لازم است. از این رو، اثر روش جایگذاری ورمی- کمپوست دامی) SHMV ( با مقادیر 5 - 2 درصد، بر مقدار و سرعت آبشویی فسفر از یک خاک شنی کوددهی شده با سوپر فسفات تریپل) TSP ( بررسی شد. مطالعات آبشویی در ستونهای آبشویی، با اضافه نمودن 50 سیسی آب مقطر در هر روز، و به مدت زمان 31 روز انجام شد. در زهآبهای خروجی pH ، هدایت الکتریکی و غلظت فسفر اولسن اندازهگیری شد. سرعت آبشویی فسفر از خاکها بهکمک معادله توانی تعیین شد. نتایج نشان داد، مقدار آبشویی فسفر در روش کاربرد SHMV به- صورت مخلوط شده با خاک بیشتر از زمانی است که در سطح خاک قرار داده میشود. میانگین سرعت آبشویی فسفر از خاک- های مخلوط شده با SHMV ( 49 / 0 در روز( بیشتر از حالتی بود که در سطح خاک ) 31 / 0 در روز( استفاده شد.