14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر افزودن کود آلی در روند سینتیک رهاسازی پتاسیم و بر معادلات سینتیکی تحت تأثیر عصارهگیرهای مختلف در خاکهای ایستگاه تحقیقات گردو تویسرکان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایستگاه تحقیقات گردو تویسرکان ، سینتیک رهاسازی پتاسیم، کود آلی.
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

امروزه استفاده از کودها و بقایای آلی در سیستمهای کشاورزی یک روش پایدار برای احیاء دوباره عناصر غذایی میباشد. بنابراین مدیریت استفاده از منابع طبیعی امری ضروری است. این مطالعه، تأثیر کود مرغی بر سینتیک رهاسازی پتاسیم و معادلات سینتیکی در خاکهای سطحی و زیرسطحی ایستگاه تحقیقات گردو تویسرکان را با استفاده از عصارهگیری متوالی با کلرید کلسیم 01 / 0 مولار و اسید مالئیک 01 / 0 مولار، در مدت زمان 168 ساعت مورد بررسی قرار داد. میانگین رهاسازی پتاسیم در تیمار شاهد 7 / 357 و در تیمار کود مرغی 5 / 858 میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد که بهطور معناداری توانایی کود آلی و عصارهگیر آلی در رهاسازی پتاسیم بیشتر بود. بهترین معادلات توصیف کننده رهاسازی پتاسیم با هر دو عصارهگیر در خاکها تابعنمایی و الوویچ بودند، بنابراین میتوان نتیجه گرفت رهاسازی پتاسیم تحت فرایند پخشیدگی کنترل میشود.