14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه همدمای جذب فسفر در خاکهای اسیدی تیمارشده با بیوچار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فس ر، همدمای جذب، ظرفیت بافری، بیوچار
سال 1397
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

فراهمی فس ر در خاکها تحتتاثیر جذب سطحی فس ر است. هدف از این تحقیق، بررسی همدمای جذب فس ر در 5 خاک اسیدی تیمار شده با بیوچار باگاس نیشکر و پوسته چوبی گردو است. مطالعات همدمای جذب فس ر، با سری غلظتهای فس ر از 0 مولار انجام شد. ویژگیهای جذب فس ر در خاکها به کمک معادلات / ص ر تا 150 میلیگرم در لیتر، در حضور کلرید کلسیم 01 همدمای جذب تعیین شدند. معادله ونهای بهخوبی توانست جذب سطحی فس ر را توصیف کند. نتایج مطالعات نشان داد در خاکهایی با درصد رس بیشتر، ظرفیت بافری فس ر نیز بیشتر میباشد. میانگین ظرفیت بافری فس ر در خاکهای شاهد، تیمارشده 120 لیتر برکیلوگرم بهدست آمد. نتایج نشان / 120 و 1 /1 ،121/ با بیوچار پوسته چوبی گردو و بیوچار باگاس نیشکر به ترتیب 1 داد افزودن بیوچاردر خاکهای شماره 3 و 4 و 5 )خاک با رس کمتر( باعث فراهمی بیشتر فس ر و کاهش ظرفیت بافری فس ر می گردد.