14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت شیمیایی خاکهای گلخانهای تحت کشت گوجه فرنگی و خیار در استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کی یت خاک ،پتاسیم، فس ر، کود شیمیایی، کشت گلخانه ای.
سال 1397
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

سریع ترین راه برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، است اده ازکودهای شیمیایی معدنی است اما هزینه زیاد، ایجاد آلودگی، تخریب خاک و محیط زیست از عوارض مصرف غیر اصولی این نوو کودها است. درکشت های گلخانه ای به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح از کودهای شیمیایی و دامی است اده میشود، اما نکته ای که غالبا از آن غ لت شده است مساله کی یت و سلامت خاک است که با مصرف مکرر و بی رویه این کودها مورد تهدید رار می گیرد . این پژوهش با هدف بررسی میزان عناصر غذایی فس ر و پتاسیم در کشت های گلخانه ای و فضای باز انجام گرفت. بدین منظور نمونههای خاک 7 واحد گلخانهای و 5 مزرعه به روش مرکب نمونه برداری و فس ر نمونههای خاک به روش اولسن و پتاسیم آنها به روش استات آمونیوم یک نرمال اندازهگیری شد. نتایج، میانگین غلظت پتاسیم ابل جذب را در خاک گلخانه 27 و در خاک مزرعه / 513 میلی گرم بر کیلوگرم نشان داد. میانگین غلظت فس ر فابل جذب در خاک گلخانه 5 / 1056 و در خاک مزرعه 6 8/8 میلی گرم بر کیلوگرم بود، که با مقایسه این نتایج با حدود استاندارد این عناصر میتوان نتیجه گرفت که مقدار پتاسیم در خاک گلخانه ها و مزارو و همچنین مقدار فس ر در خاک گلخانه ها بالاتر از حد ک ایت این عناصر است که علت آن مصرف زیاد کودهای شیمیایی و دامی، بدون توجه به نوو و مقدار مصرف استاندارد این کود ها می باشد.