14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر فیلترکیک روغن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خاک، مواد آلی، فیلترکیک، عملکرد و اجزای عملکرد، گندم
سال 1397
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

فیلترکیک به عنوان یکی از عمدهترین ضایعات کارخانه نیشکر و روغن است که با تولید زیاد و داشتن بنیان گیاهی میتواند گزینه مناسبی برای جایگزین شدن به عنوان ماده آلی در مزارو محسوب شود. به منظور بررسی کاربرد فیلترکیک روغن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ر م مرودشت آزمایش گلخانهای 5 و 10 درصد وزنی( اجرا گردید. پارامترهای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ، به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و 4 تیمار فیلترکیک شامل )ص ر، 1 تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار 1 و 5 درصد فیلترکیک روغن وزن هزار دانه افزایش یافت. با کاربرد فیلترکیک روغن عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه به صورت معنی داری ) 1 درصد( کاهش یافت. بنابر نتایج این پژوهش کاربرد فیلترکیک روغن توصیه نمیگردد.