14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پتانسیل تولید جاذب آلی ازگیاه نی ( phragmites australis ) دریاچه زریوار شهرستان مریوان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دریاچه زریوار، Phragmites australis ، جاذب، FTIR ، SEM
سال 1398
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

زریوار یکی از دریاچههای آب شیرین ایران است که به لحاظ داشتن شرایط اختصاصی از جمله نوع منابع تأمین کننده آب و داشتن فون و فلور ویژه جزء تالابهای کم نظیر به شمار میرود. نی ( phragmites australis) گونهای همه جا زی با پراکنش وسیع بوده و رشد بیش از حد این گونه آبزی در دریاچه زریوار به معضلی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه ارائه راهکاری برای برداشت گیاه نی از دریاچه زریوار بدون آسیبرسانی به محیط زیست دریاچه و محیط پیرامونی آن و بررسی پتانسیل استفاده از این گیاه به عنوان جاذب آلی در جهت حذف فسفر آب دریاچه بود. اثر پارامترهای مختلف پی اچ ) 8 - 5 (، زمان ) 1440 - 5 دقیقه(، غلظت اولیه و وزن موثر بر جذب فسفر برای تعیین شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. پی اچ برابر 8، زمان 120 دقیقه، غلظت 200 میلی گرم بر لیتر و وزن 3 گرم بر لیتر به عنوان شرایط بهینه جذب معرفی شدند. همچنین گیاه نی توسط کلرید کلسیم اصلاح شد. جذب فسفر توسط گیاه نی قبل و بعد از اصلاح 82 % بدست آمد. گروه های عاملی غالب در نی ( C-H ) و ( C=O ) تشخیص داده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز سطح گیاه نی را بعد از اصلاح ناهموارتر و با منافذ وسیعتر نشان دادند، با این وجود اصلاح گیاه نی تاثیری بر مقدار جذب فسفر نداشت و گیاه نی بدون اصلاح توسط کلرید کلسیم می تواند جاذب خوبی برای حذف فسفر باشد.