17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب روی در اجزاء معدنی خاک جهت کاهش آلودگی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روی، جذب، رس
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

روی یکی از 17 عنصر ضروری برای رشد و تکامل گیاهان است. این عنصر از 8 عنصر ضروری برای گیاهان بشمار می آید. فعالیتهای بشر منجر به افزایش بی رویه این عنصر سنگین بخصوص در دوره صنعتی، در محیط زیست شده است. خاکها بدلیل فرآیندهای صنعتی، کاربرد فاضلابها، کوددهی و رسوبات اتمسفری با این فلز سنگین آلوده شده اند. تجمع این عنصر در خاکهای کشاورزی، باعث افزایش قابل توجه و بیش از حد اپتیمم و سمیت آن برای میکرو ارگانیسمها شده است. کانی های بخش های متفاوت ذرات خاک در جذب این عنصر نقش مهمی دارند. در این مطالعه 8 نمونه خاک سحطی (عمق 30-0 سانتی متری) انتخاب، 4 نمونه از خاکهای غرقاب و 4 نمونه خاک غیرغرقاب تهیه شد. نمونه ها از الک 2 میلی متری عبور داده شدند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ها مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات کانی شناسی با دستگاه پراش پرتو ایکس مدل فیلیپس انجام شد. میزان جذب روی در اجزاء متفاوت خاکها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاک ها نشان داد که بدلیل بالا بودن میزان درصد رس، پ هاش بیشتر از 7 و همچنین مواد آلی میزان جذب در این خاک ها قابل توجه بوده است. جذب سطحی روی با شکل خطی معادله فروندلیچ (R2=0.97) و معادله لانگ مویر (R2=0.92) به طور معنی داری قابل برازش بوده است. نتایج نشان داد که جزء رس خاک بالاترین میزان جذب به دلیل رس اسمگتیت و ورمی کولایت را به ترتیب در خاکهای غرقاب و غیر غرقاب نشان داد. جزء شن خاک نمونه ها به دلیل داشتن کوارتز و فلدسپارها نقش کمی در میزان جذب را نشان داد. به طور کلی کاربرد کانیهای رسی در خاک می تواند غلظت میکرونوترینتها را در محلول خاک کاهش دهد.