17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاکهای تشکیل شده بر روی رسوبات ّآبررفتی منطقه ازندریان (ملایر)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رسوبات ّآبررفتی، خصوصیات فیزیکوشیمیائی، ازندریان
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

چکیده به منظور بررسی تاثیر مواد مادری بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و رده بندی خاک های تشکیل شده بر رسوبات آبرفتی منطقه ازندریان ملایر، ترانسکتی متشکل از 8 پروفیل خاک، مورد مالعه قرار گرفت. سولوم خاک عمدتا دارای بافت سبک می باشد و بیش ترین مقدار رس 20 درصد در افق Bk پروفیل 6 مشاهده شد. سنگریزه سطحی خاک ها از 0 تا 10 درصد متغییر بوده است. هدایت الکتریکی خاک ها کم بوده و از 08/0 تا 18/0 دسی زیمنس بر متر متغییر بوده است. واکنش خاکها در دامنه نسبتا قلیایی است که بیشترین مقدار واکنش برابر 7/8 و کمترین آن برابر 3/8 بود. CECخاکها کم بوده، و برابر 5 تا 11 سانتی مول بر کیلوگرم می باشد. علت کم بودن آن مربوط به درصد پائین رس و کربن آلی خاکها می باشد. میزان کربن آلی خاکها بطور کلی کم بوده و از 2/0 تا 4/1 درصد تغییر می کند. کربنات کلسیم معادل خاکها در حد کم و به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار آن برابر 5/0 و 5/4 درصد اندازه گیری شد. افق های سطحی و زیرسطحی خاک به ترتیب دارای ساختمان تک دانه ای توده ای تا مکعبی نیمه زاوبه دار، توده ای بودند. خاک ها دارای افق های کمبیک، کلسیک هستند. با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مورفولوژی صحرائی خاکها براساس سیستم رده بندی خاک آمریکائی در دو رده انتی سولز و اینسپتی سولز رده بندی شدند.