17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کشت غرقاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دشت سیلاخور استان لرستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خان غشلاب، یٍظگی اّی فیضیىی ؿیویایی، دؿت ػیلاخ سَ، ه اَد هادسی، ه اَد آلی، سع
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

برای حفظ اراضی و افزایش امکان بهره برداری از خاک، آگاهی از ویژگیهای مختلف خاکها ضروری است. عملیات کشت برنج به ویژه شرایط غرقاب بر خصوصیات خاک به مدت طولانی اثرگذار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عملیات غرقاب خاک های زراعی جهت کشت برنج بر برخی ویژکیهای فیزیکوشیمیایی خاک بود. به این منظور 7 نقطه در دشت سیلاخور در شهرستان درود استان لرستان انتخاب و خاک رخ حفر شد. نمونه برداری چند روز قبل از کشت محصول انجام شد. هر کدام از این نقاط حداقل به مدت 20 سال تحت کشت برنج بود. آزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاکها نشان داد که به علت میزان بارش سالیانه منطقه و ایجاد شرایط غرقاب مصنوعی برای کشت برنج، مقدار گچ به مقدار ناچیز، اما با وجود شرایط ذکر شده به علت این که در منطقه مورد مطالعه مواد آهکی هستند، میانگین آهک 7/20 درصد بوده است. همینطور لازم به ذکر است که CEC و درصد SP زیاد منطقه به علت درصد بالای رس و مواد آلی که از خصوصیات خاک های شالیزاری می باشد قابل توجیه است.