14 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه (مطالعه موردی: شهر اراک)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
SDSM، HADCM3، تغییر اقلیم، دمای کمینه، اراک.
سال 1395
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

دما، یکی از مهم ترین پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر اکثر سیستم های طبیعی و انسان ساز می باشد که مطالعه آن در تغییر اقلیم از اولویت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، پیش-بینی تغییرات دمای کمینه در ایستگاه سینوپتیک اراک طی دوره (2040_2011) با استفاده از مدل SDSM و برونداد مدل HADCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2 می باشد. پس از حصول اطمینان از کارایی مدل SDSM، دمای کمینه بر اساس هر دو سناریو در دوره پایه شبیه سازی و با داده های مشاهداتی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که سناریوی A2 (99/0=R2، 76/0=RMSE و 62/0=MAE) دارای دقت بیشتری نسبت به سناریوی B2 است. اما به طور کلی، هر دو سناریو از توانایی مناسبی در شبیه سازی دمای کمینه برخوردار می باشند. همچنین بر اساس یافته ها، دمای کمینه در منطقه مورد مطالعه تحت هر دو سناریو در دهه 2020 نسبت به دوره پایه افزایش می یابد. به طوری که سناریو A2 و B2 این افزایش را به ترتیب 97/0 و 05/1 درجه سانتی گراد پیش بینی نمودند.