17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تشکیل، تحول، تکامل و خصوصیات فیزیکو شیمیائی خاک های تحت رژیم رطوبتی زریک، منطقه ازندریان (همدان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تکامل، رده بندی، خصوصیات فیزیکوشیمیائی، ازندریان
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

به منظور مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیائی و رده بندی خاک های منطقه ازندریان (همدان)، 8 پروفیل مورد مطالعه قرار گرفتند. پروفیششل شششماره 6 Bk نتایج این تحقیق نشان داد که سولوم خاک دارای بششافت سششبک می باشششد و بیش تریششن مقششدار رس 20 % در افششق pH مشاهده شد. پروفیل های خاک دارای سنگریزه بالئی هستند، واکنش خاک ها در دامنه قلیائی ضششعیف بششود کششه بیشششترین مقششدار خاک هشا بیششتر تشابع نشوع، مقشدار رس و مشاده آلشی اسشت و ((CEC 3 بشود. ظرفیشت تبشادل کشاتیونی / 2 و کم تریشن مقشدار آن 7 / برابر 8 خاک های مورد مطالعه دارای مقدار رس و ماده آلی پائینی می باشند در نششتیجه ظرفیششت تبششادل کششاتیونی پششائینی دارنششد کششه کم تریششن و پروفیل C پروفیل شماره 3، افق 1 C 34 % در افق 1 / بود و میزان ماده آلی خاک ها از 0 Cmol (+) / kg بیش ترین مقدار آن به ترتیب 5 و 11 پروفیل شماره 7 متغییر بود. با تششوجه بششه ایشن کششه میشزان کربنشات کلسشیم در A پروفیل شماره 2، افق A 35 % در افق / شماره 5 الی 2 خاک نشان دهنده درجه تکامل خاک، نوع افق کلسیک و وضعیت عناصر غذایی در خاک است، پروفیل های شماره 2 و 6 کششه دارای شاخصی برای بررسی تکامل خاک است هرچه این شاخص بیشششتر باشششد، RI . افق کلسیک می باشند، بیشترین تکامل و تحول دارند دلیل بر تکامل این پروفیل نسبت به پروفیل های دیگر می باشد. بششا تششوجه بششه خصوصششیات Bk بال در افق RI ، تکامل خاک بیشتر است فیزیکوشششیمیائی و مورفولششوژی صششحرائی، خاک هششای ایششن منطقششه بششر اسششاس سیسششتم رده بنششدی آمریکششائی در دو رده انتسی سششول و اینسپتی سول و 4 تحت گروه، رده بندی شدند.