17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تناسب اراضی برای کشت کلزاباروش های محدودیت ساده و پارامتریک در منطقه گیان استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محدودیت ساده، پارامتریک، کلزا، گیان
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

این تحقیق در اراضی گیان واقع در جنوب شرق شهرستان نهاوند، جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی بششه روش محششدودیت سششاده و روش پارامتریک برای کشت کلزا صورت گرفته است. براساس بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 8 پروفیل که در اراضی موردنظر حفر شدند، خاک های منطقه به روش تاکسونومی در دو رده انتی سول و اینسپتی سشول قشرار گرفتنشد. نتشاج نششان داد اقلیشم منطقششه دارد. طبششق روش محششدودیت (S و در روش پارامتریک تناسششب خششوبی ( 1 (S گیان برای کلزا، در روش محدودیت ساده تناسب متوسط ( 2 بودنششد. براسشاس روش پارامتریششک (S و 50 درصششد اراضششی دارای تناسشب بحرانشی ( 3 (S ساده 50 درصد اراضی دارای تناسب متوسط ( 2 بود. مطالعشات نششان داد کششه عوامششل محدودکننششده در ایشن منطقششه (N) و نامناسب (S (استوری و ریشه دوم) تناسب خاک ها بحرانی ( 3 شامل درصد آهک، کربن آلی، اسیدیته، بافت خاک و اقلیم بود.