17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سه روش محدودیت ساده، پارامتریک و کاربرد مدل Almagraدر تعیین تناسب اراضی برای کشت چغندرقند در منطقه گیان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محدودیت ساده، پارامتریک، چغندرقند، گیان
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

اطلا عات خاکشناسی براساس مطالعه 8 پروفیل در اراضی دشت گیان، واقع در جنوب شهرستان نهاوند، نشان داد که منطقه مورد مطالعه از نظر اقلیمی برای کشت آبی چغندرقند مناسب بشوده و محشدودیت اقلیمششی نششدارد. هشدف از ایشن تحقیشق مقایسششه سششه روش می باشد. در روش محدودیت ساده و پارامتریک (ریشه دوم) خاک ها از تناسششب Almagra محدودیت ساده، پارامتریک و استفاده از مدل داشتند، بجز پروفیششل 5 کششه (S تا متوسط ( 3 (S خاک ها تناسب خوب ( 2 Almagra برخوردار بودند، اما در مدل (S تا بحرانی( 3 (S خوب ( 1 طبق این مدل برای کشت چغندرقند نامناسب بود. محدودیت های خاکی در منطقه، مربوط به بافت خاک، سنگریزه و اسیدیته خاک است. از آنجا که روش پارامتریک (ریشه دوم) مشخصات بیشتری از زمین را در نظر می گیرد و همچنین با توجه به عملکرد زارعیششن در منطقه، نتایج این روش به واقعیت نزدیکتر و قابل اعتمادتر است.