17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای با کاربری جنگل و کشاورزی )مطالعه موردی: دشت گیان نهاوند(
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جنگل، کشاورزی، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات شیمیایی
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

کاربریهای متفاوت اراضی از جمله جنگل و کشاورزی، برروی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیرگذار میباشند. این پژوهش با هدف بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو نوع کاربری جنگل و کشاورزی در بخشی از منطقه گیان نهاوند صورت گرفت. بدین منظور دو کاربری جنگل و کشاورزی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نمونههای خاک از لایه سطحی 15 - 0 و 30 - 15 سانتیمتر به صورت تصادفی برداشته شد. نتایج نشان داد که pH ، آهک، سیلت، وزن مخصوص ظاهری و رس با تغییر کاربری از جنگل به کشاورزی افزایش ولی ظرفیت تبادل کاتیونی کاهش پیدا کرده است.