17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه رسهای سپیولیت و ورمیکولیت در جذب فلز روی با کمک همدمای جذب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سپیولیت، ورمیکولیت، روی، همدمای جذب
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

یکی از روشهای کنترل آلودگی فلزات سنگین استفاده از کانیهای جاذب است. هدف تحقیق حاضر، مقایسه رس سپیولیت و ورمیکولیت در جذب فلز روی به کمک همدماهای جذب میباشد. برای انجام آزمایش جذب، از چهار تیمار ) ورمیکولیت، ورمیکولیت+خاک شنی، سپیولیت و سپیولیت+ خاک شنی ( با 6 غلظت ) 0 ، 0001 / 0 ، 0005 / 0 ، 005 / 0 ، 01 / 0 و 05 / 0 مولار( نیترات روی در محلول زمینهای نیترات سدیم ) 01 / 0 مولار با 5pH= ( استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل جذب فروندلیچ جذب فلز روی توسط سپیولیت و مدل تمکین جذب روی توسط ورمیکولیت را توصیف میکند. در غلظتهای پایین، سپیولیت و در غلظتهای بالا، ورمیکولیت در جذب فلز روی تاثیر بیشتری دارد. با توجه به اینکه فلز روی در غلظتهای پایین برای موجودات زنده ضروری میباشد در غلظتهای بالا اثرات سمی دارد بنابراین با توجه به نتیجه این پژوهش استفاده از جاذب رس ورمیکولیت در غلظتهای بالای روی موثرتر است.