14 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای با کاربری مرتع و کشاورزی )مطالعه موردی: اراضی شهرستان شازند(
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مرتع، کشاورزی، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات شیمیایی، شازند
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

تغییرات غیرعلمی و ناآگاهانه کاربری اراضی دارای اثراتی منفی بر ویژگیهای مطلوب فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. در این مطالعه تأثیر تغییر کاربری بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ارزیابی شده است. منطقه مورد مطالعه در فاصله 8 کیلومتری از شهر اراک قرار دارد. در این منطقه از هر کاربری )مرتع و کشاورزی( تعداد 28 نمونه خاک به صورت تصادفی از عمق 15 - 0 سانتیمتری جمعآوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه ویژگیهای خاک شامل بافت، شوری، اسیدیته و آهک اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که اسیدیته، آهک، شوری و درصد شن با تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی افزایش ولی درصد رس و درصد سیلت کاهش پیدا کرده است.