17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشگوئی کربن آلی خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8 در دشت گیان نهاوند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، ماده آلی
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین انعکاسهای طیفی خاک با استفاده از دادههای سنجندههای ماهواره لندست 8 با 88 نمونه خاک در دشت گیان نهاوند پرداخته شد. در این تحقیق علاوه بر باندهای اصلی، شاخصهای گیاهی برای این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. نمونههای خاک به روش تصادفی برداشت گردید. میزان کربن آلی سطحی خاک در محیط آزمایشگاه تعیین گردید. میزان انعکاس طیفی نمونهها بر روی 61 باندهای اصلی استخراج گردید و پردازش شد. آنالیز بررسی همبستگی بین باندهای اصلی و کربن آلی سطحی خاک و همچنین باندهای مصنوعی و کربن آلی سطحی خاک انجام شد. نتایج نشان داد که شاخصهای پوشش گیاهی DVI ، RAI و NDVI با مقدار کربن آلی سطحی خاک همبستگی خطی معنیداری در سطح احتمال 5% دارند. با برازش انواع رگرسیونهای چند متغیره بدون حذف دادههای پرت در سطح احتمال 5%، بهترین مدلهای برازش انتخاب گردید. کمترین تعداد متغیر از بین مدلهای مذکور به مدل رگرسیونی پیشرونده به یک متغیر اختصاص داشته که در سطح احتمال 5% معنیدار بوده است. این تحقیق نشان داد که دادههای طیفی ماهوارهای قابلیت تفکیک کربن آلی سطحی خاک را در شرایط منطقه تا حدودی دارا نمیباشد.