17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش گوئی کربن آلی خاک با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک و تصاویر ماهواره ای در کاربری های کشاورزی و جنگل
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
Geographic Information System, Remote sensing, Organic matter
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی(استاد راهنما)

چکیده

سنجش از دور علمی است که در آن جمع آوری داده ها با حداقل تماس مستقیم فیزیکی با اشیاء مورد اندازه گیری صورت می گیرد. در این مطالعه به بررسی ارتباط بین انعکاس های طیفی خاک با استفاده از داده های سنجنده های ماهواره لندست 8 و طیف فروسرخ نزدیک با 48 نمونه خاک در کاربری های کشاورزی و جنگل در دشت گیان نهاوند پرداخته شد. نمونه های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متری به روش تصادفی جمع آوری شد. در روش سنجش از دور، انعکاس طیفی نمونه ها بر روی 10 باندهای اصلی استخراج گردید و پردازش شد. علاوه بر باندهای اصلی، ترکیب باندها، شاخص های گیاهی و روشنایی و ترکیب شاخص های گیاهی مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز بررسی همبستگی بین باندهای اصلی، مصنوعی و کربن آلی سطحی خاک و همچنین شاخص های گیاهی، ترکیب شاخص ها و کربن آلی سطحی خاک انجام شد. با برازش انواع رگرسیون های چند متغیره بدون حذف داده های پرت بهترین مدل انتخاب گردید. آنالیز طیفی خاک های مورد نظر با استفاده از دستگاه طیف سنج زمینی با دامنه طول موج 2500-350 نانومتر انجام شد. پس از ثبت طیف ها، انواع روش های پیش پردازش، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در روش سنجش از دور، باندهای مورد استفاده همبستگی معنی داری با کربن آلی در کاربری های کشاورزی (درختزار) و جنگل نداشتند، اما باند 11 همبستگی معنی داری در سطح 5%، با کربن آلی در کاربری کشاورزی نشان داد. در این پژوهش، ترکیب باندی (Band7/Band8)، همبستگی معنی داری در سطح 1% با میزان کربن آلی داشته است. 3 شاخص پوشش گیاهی NDVI ، DVI و RAI با کربن آلی خاک همبستگی معنی داری در سطح 5% داشتند. ترکیب این شاخص ها با یکدیگر و همچنین ترکیب این شاخص ها با شاخص پوشش گیاهی MSI، همبستگی معنی دار در سطح 5% نشان داد. همبستگی بین کربن آلی محاسبه شده در آزمایشگاه و تصویر در کاربری های کشاورزی، کشاورزی (درختزار) و جنگل به ترتیب (36/0=R2)، (1=R2) و (1=R2) به دست آمد. در حالی که همبستگی کربن آلی محاسبه شده در آزمایشگاه و تصویر در تمامی نقاط، (32/0=R2) محاسبه شد. در روش طیف سنجی بیش ترین همبستگی ها در طول موج های 1404، 1907 و 2216 به ترتیب (2/0=R2)، (23/0=R2) و (2/0=R2) مشاهده شدند. 12 ترکیب باندهای اصلی با میزان کلسیت در سطح 5% و 6 ترکیب باندهای اصلی با کلسیت در سطح 1% همبستگی معنی دار نشان دادند. شاخص R1 با کلسیت خا