17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد میسان کربناتکلسیم معادل خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای در منطقه دشت گیان نهاوند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کربنات کلسیم، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیائی
سال 1398
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

اهش صٍ ثب ظ سَْ ف بٌ سٍی ػ دٌؾ اص د سٍ، اهکبى ث شْ ثشداسی اص ایی ف بٌ سٍی خ تْ هغبلؼ ثؼیبسی اص یٍظگی بّی خبک وّچ ىَ هیضاى کشث بٌتکلؼین هؼبدل خبک ثب کشف قٍت ضّی کن تشی فشا نّ گت اػت. دس ایی هغبلؼ ث ثشسػی استجبط ثیی ا ؼًکبع بّی عیفی خبک ثب اػتفبد اص داد بّی ػ دٌ ذٌ بّی هب اَّس ل ذٌػت 8 ثب هیضاى کشث بٌت کلؼین هؼبدل خبک 48 وً پشداخت ؿذ. وً بًَِّ ث ک سَت تلبدفی اص ه غٌق دؿت گیبى بًْ ذًٍ ا تًخبة گشدیذ. دس س ؽٍ ػ دٌؾ اص د سٍ، ا ؼًکبع عیفی وً بّ ثش س یٍ 6 ثب ذً اکلی تشکیت ثب ذً بّ اػتخشاج پشداصؽ ؿذ. آ بًلیض وّجؼتگی ثیی ثب ذً بّی اکلی، تشکیت ثب ذً بّ کشث بٌتکلؼین هؼبدل خبک ا دًبم ؿذ. دس ایی پظ ؾٍّ، تشکیت ثب ذً بّی هبد ىٍ قشهض هیب یً ثب هیضاى کشث بٌتکلؼین هؼبدل دس ػغح 5% وّجؼتگی هؼ یٌداس داؿت ذٌ. دسه سَد سگشػی ىَ چ ذٌ هتغیش ،ُ R2 ث تْشیی هذل ثشای ثشاصؽ کشث بٌتکلؼین هؼبدل خبک ثب اػتفبد اص ثب ذً بّی اکلی تشکیت ثب ذً بّی ;0/ 0 ث دَ ) 34 / اکلی 34 R2 .)