17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سه کاربری متفایت پارک جىگلی، مرتع و کشاورزی بر خصو صًیات فیزیکی و شیمیایی خاک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
وزن مخصوص ظاهری، رس، شن، ماده آلی
سال 1398
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

تغییر کاربری اراضی پارامتر مهمی در تخریب خاک و از دست رفتن حاصلخیزی خاک بوده و لذا دارای اهمیت بسیاری است. تغییر در کاربری می تواند بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی خاک اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سه کاربری مرتع،پارک جنگلی و کشاورزی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک انجام شد. است. فاکتورهای فیزیکی شامل؛ وزن مخصوص ظاهری، درصد رطوبت اشباع،درصدشن، سیلت ورس وفاکتورهای شیمیایی شامل؛ ظرفیت تبادل کاتیونی وماده آلی در سه کاربری در لایه سطحی خاک تعیین شدند. متفاوت بود.نتایج نشان دادکه تغییر کاربری از مرتع به جنگل باعث افزایش وزن مخصوص ظاهری،درصد رطوبت اشباع، درصد ذرات رس، و سیلت خاک وکاهش ظرفیت تبادل کاتیونی، مواد آلی خاک ودرصد ذرات شن گردید. هم-چنین تغییرکاربری از مرتع به کشاورزی باعث افزایش درصدشن، درصد رطوبت اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی وکاهش خاکدانه سازی و وزن مخصوص ظاهری خاک گردید.