17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کشت برنج در شهرستان درود از دیدگاه آب مجازی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آب مجازی، درود، برنج
سال 1397
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی(استاد مشاور)

چکیده

گسترش روز افزون جمعیت و رقابت بخش های مختلف در مصرف آب از یک سو و کاهش منابع آبی از سوی دیگ محققان را برآن داشته است تا برای مدیریت نیازهای مختلف و تخصیص بهینه منابع آب به این نیازها چاره جوئی نمایند.مدل های شبیه ساز حوضه های آبریزعلاوه بر مدلسازی رفتار حوضه، مدیران را در تخصیص عادلانه آب در میان مصرف کنندگان یاری می رسانند.در این مطالعه به کمک نرم افزارشبیه ساز MODSIM و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع و مصارف مختلف آب؛ شامل شرب،کشاورزی،صنعت،نیاز زیست محیطی و حجم هدف مخزن؛ حوضه آبریز سد مخزنی دز شبیه سازی شد. عملکرد مدل پس از اجرا،با داده های مشاهداتی حجم مخزن و آب رهاسازی شده مقایسه شده و با استفاده از شاخص های خطاسنجی RMSE , SE مدل واسنجی و صحت سنجی می گردد. که نتایج حاکی از دقت بالای مدل در شبیه سازی حوضه آبریز بود. پس از آن با استفاده از سری های زمانی ARIMA (0،1،1)(1،0،1) و با بهره گیری از نرم افزار آماری MINITAB داده های رواناب ورودی به حوضه برای 5 سال(60 ماه) پیش بینی گردید. پس از اتمام مدلسازی حوضه، میزان تامین هرکدام از نیازهاتوسط مدل با استفاده از 4 سناریوی دیگر بررسی شد.نتایج حاکی از آن بود که نیازهای شرب،صنعت و کشاورزی با تعیین حجم هدف بهینه مخزن به طور کامل تامین شده است اما نیاز زیست محیطی درهیچ کدام از موارد تامین نشده است.