18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقدار جذب نیترات از چهار کود نیتروژنه و شبیهسازی حرکت آن در خاک لومی شنی با نرمافزار هایدروس یک بعدی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اوره، اوره با پوشش گوگردی، فروندلیچ، نانوکیلیت نیتروژن
سال 1394
مجله تحقیقات کاربردی خاک
پژوهشگران مریم بیات ورکشی ، شهریار مهدوی

چکیده

در این تحقیق، آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی در یک خاک لومی شنی تحت کشت سیب زمینی با نرمافزار هایدروس با دو فاکتور نوع کود نیتروژن در 1 سطح )اوره، نانوکیلیت نیتروژن، نانوکیلیت نیتروژن 32 و 431 کیلوگرم نیتروژن در هکتار( صورت ، گوگرددار و اوره با پوشش گوگردی( و مقدار نیتروژن در 3 سطح ) 14 گرفت. نتایج برازش مدل فروندلیچ بر دادههای نیترات خاک نشان داد که این مدل در هر سه سطح کود مصرفی با کمترین مجموع مربعات ) SSQ (، دادههای تیمارهای نانوکیلیت نیتروژن و نانوکیلیت نیتروژن گوگرددار را توصیف مینماید. بیشترین مقدار ضریب dK ،3/ فروندلیچ در سطح 14 کیلوگرم نیتروژن به کود نانوکیلیت نیتروژن معادل 41 3 بهدو کود / 3 به کود نانوکیلیت نیتروژن و در سطح 431 کیلوگرم نیتروژن برابر 43 / در سطح 32 کیلوگرم معادل 41 نانوکیلیت نیتروژن و نانوکیلیت نیتروژن گوگرددار تعلق داشت. ضمن آنکه افزایش مقدار کود مصرفی در همه تیمارها منجر به افزایش ظرفیت جذب نیترات خاک شد. نتایج شبیهسازی حرکت نیترات نشان داد که کمترین مقدار =3/ خطا ) 31 NRMSE = 3/ ( و بیشترین ضریب تبیین ) 333 2R (، بهسطح 431 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مربوط به تیمار کود نانوکیلیت نیتروژن گوگرددار بود. بالاترین NRMSE و کمترین 2R در شبیهسازی حرکت نیترات هر سطح تیمارهای کودی به تیمار کود اوره تعلق داشت. در مجموع نتایج نشان داد استفاده از نانو کودهای نیتروژن باعث شستشوی کمتر نیترات و افزایش نگهداشت آن در خاک میشود.