18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف نیترات از آب و ستونهای خاک توسط رس و نانو ذره اکسید سیلیسیم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حذف، نیترات، نانو ذرات اکسید سیلیسیم و مونتموریلونیت، آب، خاک
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی(استاد راهنما) ، مهدی رضایی صامتی(استاد مشاور)

چکیده

نیترات یکی ازشایع ترین آلاینده های شیمیایی آب های جهان است. دراین تحقیق هدف حذف نیترات ازآب و ستون های آبشویی خاک توسط نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونتموریلونیت است.اثر تغییرات پارامترهای پ هاش، زمان تماس، دما و غلظت جاذب مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها دراین آزمایش ها نشان داد در جاذب نانو اکسید سیلیسیم حداکثر حذف نیترات در پ هاش برابر6، زمان50دقیقه و دمای 15 درجه سانتیگرادبا غلظت5 میلی گرم در لیتر اکسید سیلیسیمو با غلظت اولیه نیترات 200 میلی گرم در لیتر به ترتیب:4/57 ،1/34،5/41 و7/16 میلی گرم در گرم نیترات بود. در نانو رس حداکثر حذف نیترات در پ هاش برابر 6،زمان30 دقیقه وغلظت جاذب 5میلیگرم درلیتر رس مونتموریلونیت و دمای25به ترتیب برابربا4/57،1/42، 8/12 و 6/41میلیگرم درگرم نیترات بود. سپس شرایط بهینه در ایزوترم های جذب مورد استفاده و ظرفیت جذب در غلظت 200 میلی گرم در لیتر نیترات 9/36 میلی گرم در گرم برای نانو اکسید سیلیسیم و 5/39 میلی گرم در گرم برای نانو رس به دست آمد. در بررسی تأثیر آنیونها رقابتی بر حذف نیترات، ترتیب بیشترین اثر گذاری آنیونها در حذف نیترات توسط نانو اکسید سیلیسیم برای فسفات>اسید هومیک> کلر و در نانو رس، اسید هومیک> کلر> فسفات بود.حذفنیترات در هر دو جاذبازمدلفروندلیچ پیروی کرد. میزان واجذب در هر دو حالت ایزوترم منفرد و رقابتی اندازه گیری شد و میزان واجذب نیترات در هر دو نانو جاذب پایین بود که میتوان بیان کرد بیشترین جذب نیترات شیمیایی بوده است.آزمایشهای ایزوترم جذب نیترات توسط نانو ذره رس مونتموریلونیت در خاک نیز در دو حالت رقابتی با کلر و غیر رقابتی نسبت به خاک شاهد فاقد نانو ذره بررسی گردید مشخص شد، حداکثر ظرفیت جذب در آنها به ترتیب برابر با 0/6375 و 8/7035میلیگرم در کیلوگرمخاکتیمارشدهبود. این مقادیر برای خاکشاهد برابر با 4/5105 و 9/5497 میلی گرم در کیلوگرم خاک بود.همچنین آزمایشها در ستون های آبشویی نیز انجام شد، در ستون خاک شاهد که فاقد نانو ذره رس مونتموریلونیت است در حجم منفذیچهارم میزان نیترات ورودی و خروجی یکسان شد در حالی که در ستون خاک تیمار شده با رس مونتموریلونیت در حجم منفذی نهم میزان نیترات ورودی و خروجی یکسان شد، این موضوع نشان داد در ستون های آبشویی نیترات توسط نانو جاذب جذب شده و از آبشویی و حرکت به پایین آن و خروج آن از ستون خاک جل