18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از بیوچار به عنوان جاذب در حذف روی از آب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیوچار، روی، حذف، آب، ایزوترم جذب.
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

در مطالعه حاضر به منظور بررسی حذف یون روی از آب توسط بیوچار، از محلول نیترات روی )3Zn(NO با غلظت 05 میلی گررم برر لیترر در آب مقطر استفاه گردید. مراحل چهارگانه بهینه سازی شرایط جذب شامل بهینه پهاش، غلظت جاذب، دما و زمان ، ایزوترم جذب و واجذب انجرام شرد. در پهاش 3، غلظت جاذب 4 گرم در لیتر، دمای 30 درجه سانتی گراد و در مدت زمان 05 دقیقه دارای متوسط جرذب 99 درصرد برود. ایزوتررم جرذب در 191 میلریگررم برر / 155 و 055 میلیگرم بر لیتر انجام گرفت که در غلظت 055 میلیگرم بر لیتر دارای حداکثر جذب 50 ،05 ،35 ،05 ، غلظتهای 15 1 درصد میباشد. / گرم بوده است. بالاترین درصد واجذب نیز در غلظت 15 میلیگرم بر لیتر 03