18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف بور با استفاده از کربن نانو تیوپ چندلایه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کربن نانو تیوپ چندلایه، بور، حذف، آب
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

در مطالعه انجام شده جهت بررسی حذف بور با استفاده از MWCNTs از محلول اسید بوریک ) 3BO3H ( با غلظت 11 میلیگرم بر لیترر اسرتفاده شد. به منظور بهینه سازی شرایط جذب تاثیر عواملی از قبیل پهاش، غظت جاذب، زمان و دما مورد بررسی قرار گرفت. شررایط بهینره شرامل غلظرت 1 گرم در لیتر، پهاش 7، دمای 55 درجه سانتیگراد و زمان تماس 01 دقیقه بود که بر اساس این شرایط بهینه ایزوترم ساده و رقرابتی )اسرید / جاذب 5 هومیک، سیترات، فسفات و سولفات( مورد مطالعه قرار گرفت. 8 و 11 میلیگرم بر ،6 ،4 ، ایزوترم جذب در هر دو حالت ساده و رقابتی با غلظتهای 1،5 ،5/3 ،0/ لیتر انجام شد که در غلظت 11 میلیگرم بر لیتر در حالت ساده و رقابتی )اسید هومیک، سیترات، فسفات و سولفات(به ترتیب ظرفیرت جرذب 7 6 میلیگرم در گرم بود. / 8/7 و 5 ،6/4