18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات خاک و پوشش گیاهی دشت شراء استان همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تغییر کاربری اراضی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، دشت شراء، پوشش گیاهی.
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی(استاد راهنما) ، داود اخضری(استاد راهنما)

چکیده

تغییرکاربری اراضی یکی از دخالت های مهم بشردر اکوسیستمهای طبیعی است ،که بر روی فرآیندهای اکوسیستم به ویژه خاک اثرگذاراست. تغییر کاربری اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های مدیریتی، اثرات ویرانگری برخاک دارد و عامل تخریب و تحلیل ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن به شمار می آید. به همین خاطر، برای حفظ حاصلخیزی و بالا بردن بهره وری خاک در سیستم کشاورزیِ پایدار، آگاهی از پیآمد های این تغییر ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، اثر تغییر کاربری اراضی بر روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی منطقۀ دشت شراء استان همدان مورد پژوهش قرار گرفت و برای این کار، نمونه برداری خاک به روش سیستماتیک-تصادفی و از عمق صفر تا 15 سانتیمتری انجام شد. در مجموع 60 نمونه خاک (20 نمونه برای هر کاربری دیم، آبی و مرتع) تهیه و درصد کربن آلی، واکنش خاک، قابلیت هدایت الکتریکی و وزن مخصوص ظاهری آن ها آزمایش شد.پس از انجام آزمایشات نتایج حاصل با نرم افزار آماری SAS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تغییر کاربری زمین در سطح اطمینان 5 درصد در همۀ کاربری ها و موجب تغییر تمام ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، اعم از واکنش خاک، کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی گردید.