18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانوکودهای نیتروژندار و اوره بر عملکرد و کارایی نیتروژن در سیبزمینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارایی جذب، کارایی کاربرد، گوگرد، نانوکلات، نیتروژن برگ.
سال 1396
مجله کشاورزی بوم شناختی
پژوهشگران مریم بیات ورکشی ، شهریار مهدوی

چکیده

سابقه و هدف: نیتروژن یکی از عنصرهای غذایی اصلی و ضروری در عین حال پرنیازترین عنصر برای رشد گیاهان زراعی بوده و کاربرد منطقی آن به­ طورمعمول باعث افزایش عملکرد غده در سیب زمینی می شود. به طور کلی، تولید سیب ­زمینی در خاک­های سبک، با کاربرد بالای کود نیتروژن و انجام آبیاری­های مکرر همراه است. در ایران در سال­های اخیر به­ کارگیری فناوری نانو مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ضرورت توصیه غذایی در اکثر کشت­ها و تحقیقات محدود در رابطه با کارایی نانوکودها به ­ویژه نانوکودهای نیتروژن­دار بر عملکرد گیاهان زراعی، این پژوهش با هدف بررسی کارایی دو نوع نانوکود نیتروژن، کود اوره با پوشش گوگردی و کود رایج اوره در گیاه سیب ­زمینی طراحی و اجرا شد.مواد و روش ­ها: این آزمایش دو ساله و در سال های92-1391 با کشت غده­های بذری گواهی شده رقم آگریا در لایسیمترهای زهکش دار مستقر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارهای کودی شامل چهار تیمار نانوکلات نیتروژن، نانوکلات نیتروژن گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی، در سه سطح 46، 92 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص بر هکتار به ­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بود. در این تحقیق شاخص ­های کارایی نیتروژن، نیتروژن برگ، نیترات غده و میزان عملکرد غده اندازه­ گیری شد. شاخص ­های کارایی نیتروژن شامل کارایی زراعی کاربرد نیتروژن (A-NUE)، کارایی اقتصادی کاربرد نیتروژن (E-NUE)، درصد جذب نیتروژن (NUP)، کارایی زراعی-فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (A-PNUE) و کارایی اقتصادی -فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (E-PNUE) بودند.نتایج و بحث: بررسی­ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده در هر دو سال کشت به تیمارهای کودی نانوکی­لیت نیتروژن و نانوکلات نیتروژن گوگردی تعلق داشت. به ­همین ترتیب بیشترین میزان شاخص ­های کارایی نیتروژن در هر دو سال کشت برای تولید محصول سیب زمینی به کودهای نانو در اولویت اول و در برخی موارد معدود به اوره پوشش­دار مربوط بود. بیشترین عملکرد اقتصادی غده با کاربرد 138 کیلوگرم نیتروژن از تیمار نانوکلات نیتروژن به دست آمد شد. کمترین میزان عملکرد غده به ­سطح 138 کیلو گرم نیتروژن تیمار کود اوره معمولی اختصاص یافت. کارایی کاربرد، کارایی زراعی و درصد جذب نیتروژن با افزایش میزان نیتروژن در همه تیمارها کاهش یافت.