18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه جذب و واجذب فسفردر لایه های سطحی و زیرسطحی خاک برخی از تاکستانهای شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
همدمای جذب فسفر، ظرفیت بافری، نیاز استاندارد، پسماند
سال 1396
مجله پژوهش های خاک
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

فراهمی فسفر در خاکها تحت تأثیر ویژگیهای جذب فسفر میباشد. هدف از این تحقیق، بررسی پارامترهای همدمای در خاکهای (PHI) واجذب و شاخص پسماند فسفر ،(PBC) ظرفیت بافری ،(SPR) جذب سطحی، نیاز استاندارد 0 سانتیمتر) و زیرسطحی - سطحی و زیرسطحی بود. مطالعات همدمای جذب و واجذب فسفر، در 10 خاک سطحی ( 30 30-60 سانتیمتر) از تاکستانهای شهرستان ملایر انجام شد. مطالعات همدمای جذب سطحی، با سریهای غلظت ) 0 مولار انجام شد. برای مطالعه واجذب فسفر، از / فسفر از صفر تا 200 میلیگرم در لیتر، در حضور کلرید کلسیم 01 0 مولار استفاده شد. ویژگیهای جذب فسفر در خاکها به کمک معادلات همدمای جذب / محلول کلرید کلسیم 01 19 میلیگرم بر / 24 و 4 / تعیین شدند. میانگین غلظت فسفر اولسن در خاکهای سطحی و زیرسطحی به ترتیب، 3 کیلوگرم بهدست آمد. در خاکهای سطحی و زیر سطحی، غلظت فسفر اولسن بالاتر از حد مطلوب فسفر، برای محصولات باغی ( 7 تا 10 میلیگرم بر کیلوگرم) بهدست آمد. معادلات فروندلیچ، ونهای و تمکین بخوبی توانستند 0/ جذب سطحی فسفر را توصیف نمایند. میانگین نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده از معادله فروندلیچ در غلظت 3 19 میلیگرم بر کیلوگرم و میانگین ظرفیت / 18 و 7 / میلیگرم بر لیتر، در خاکهای سطحی و زیرسطحی به ترتیب 7 103 لیتر بر کیلوگرم بهدست آمد. میانگین شاخص پس- / 89 و 5 / بافری فسفر حاصل از معادله ونهای، به ترتیب 2 با مقدار فسفر اولسن در SPR 1) بود. بین / 1) بیشتر از خاکهای زیرسطحی ( 6 / ماند فسفر در خاکهای سطحی ( 7 در خاکهای PBC . همبستگی معنادار و منفی بهدست آمد (p≤0/ و زیرسطحی ( 05 (p≤0/ خاکهای سطحی ( 01 نیز همبستگی معنادار مثبت داشت. با توجه به (p≤0/ و درصد کربنات کلسیم ( 05 (p≤0/ سطحی با مقدار رس ( 01 بالا بودن غلظت فسفر محلول در هر دو عمق احتمال ایجاد اختلال در جذب سایر عناصر غذایی وجود دارد. مدیریت مصرف کودهای فسفری بر اساس پارامترهای بهدست آمده از مطالعات همدمای جذب در این خاکها ضروری می- باشد.