18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سینتیک رهاسازی فسفر از دو نوع ترکیب آلی و بیوچار آنها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفر، سینتیک، ترکیب آلی، بیوچار
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی سینتیک رهاسازی فسفر از دو ترکیب آلی و بیوچار آنها، توسط سه نوع عصارهگیر است. این ترکیبات شامل: باگاس نیشکر، پوسته چوبی گردو و بیوچار آنها میباشد. عصارهگیری به روش پی در پی در فواصل زمانی 30 دقیقه ای، تا 12 بار انجام شد. عصارهگیرهای مورد استفاده آب مقطر، کلرید کلسیم 01 / 0 مولار و کلرید سدیم 01 / 0 مولار میباشد. برای توصیف نتایج از معادلات سینتیکی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین معادلات سینتیکی، معادله نمایی با بیشترین ضریب تبیین )96 / 0=2R( و کمترین خطای استاندارد ) 35 / 0=SE( بهترین معادله توصیف کننده رهاسازی فسفر در این ترکیبات آلی است. بیشترین سرعت رهاسازی فسفر از هر چهار ترکیب آلی، توسط عصارهگیر آب مقطر با میانگین سرعت رهاسازی 485 / 0 میلی گرم بر کیلو گرم در دقیقه بهدست آمد.