18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا با کود نیتراته و قارچ میکوریزا برخاک و برخی خصوصیات کمی گونه گیاهی وتیور گراس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Chrysopogon zizanioides ، مدیریت تلفیقی، کود شیمیایی ، کود بیولوژیک، کود آلی.
سال 1395
پژوهشگران داود اخضری ، شهریار مهدوی

چکیده

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر خاک و برخی خصوصیات کمی گیاه وتیور گراس از جملهه وزن خشک برگ و ریشه، اسیدیته و هدایت الکتریکی و جرم مخصوص ظاهری خاک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سهه تکرار در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ملایر در سال 4951 59 انجام شد. - تیمارها شهام کهود ورمهی کمپوسهت در شه سطح صفر)شاهد(، 08،08،18،08،48 درصد و قارچ میکوریزا در دو سطح تلقیح شده ) M2 ( و تلقیح نشده ) M1 (، کود نیتراتهه در چهار سطح صفر)شاهد(، 08،18،08 میلیگرم در کیلوگرم بود که به گلدانهای پنج کیلوگرمی اضافه شد. نتهایج نشهان داد کهه ا هر متقاب سطوح مختلف کود نیتراته و قارچ میکوریزا بر وزن مخصوص ظهاهری خهاک و برخهی خصوصهیات شهیمیایی آن از جملهه 8/ هدایت الکتریکی خاک، معنی دار بود ) 89 p < (. بیشترین میزان وزن خشک برگ و ریشه به ترتیب در تیمارههای ) N3M1 ( و ( N4M2 ( مشاهده شد. حال آنکه روند تغییر میزان هدایت الکتریکی نسبت به تیمار شاهد حالت کاهشهی داشهت، همچنهین بهر اساس نتایج بدست آمده کاربرد توأم ورمیکمپوست و قارچ میکوریزا نیز بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خهاک مع نهی دار بود. روند تغییرات وزن خشک برگ و ریشه سیر افزایشی داشت. کاربرد کود ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا باعه شهد بیشهترین هدایت الکتریکی در تیمار) VC6M2 ( مشاهده شود. به طور کلی تا یر کاربرد توأم کود آلی ورمیکمپوست و قارچ میکوریزا نسبت به کاربرد کود شیمیایی نیتراته و میکوریزا بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک وتیور گراس بهتر بود.