18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نانو جاذب Al2O3 برحذف نیترات از آب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذره اکسید آلومینیوم،نیترات،ایزوترم جذب، ظرفیت جذب
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی ، مریم بیات ورکشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه کاهش غلظت نیترات از محلولهای آبی توسط نانو ذره اکسید آلومینیوم بود. بدین منظور ابتدا شرایط بهینه جذب و درنهایت محاسبه ظرفیت جذب از طریق مطالعه ایزوترمی جذب صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده شرایط بهینه جذب شامل زمان 120 دقیقه، دما 30 درجه سانتی گراد، غلظت 3 گرم در لیتر و pH برابر 5 برآورد گردید. با در نظر گرفتن شرایط بهینه، ایزوترم جذب در غلظتهای 10 ، 20 ، 30 ، 40 و 50 میلی گرم در لیتر انجام شد. ایزوترم جذب نیترات با جاذب مورد مطالعه به معادله فروندلیچ با ضریب همبستگی ) =0.92R( بیشترین برازش را دشت که نشان دهنده سطوح جذبی غیر همگن و چند لایه است. همچنین ماکزیمم ظرفیت جذب نانو ذره اکسید آلومینیوم 8 / 7 میلی گرم بر گرم محاسبه شد.