18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای اسیدی تیمار شده با بیوچار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فس ر، سینتیک، بیوچار، خاک اسیدی
سال 1397
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی سینتیک رهاسازی فس راز خاکهای اسیدی تیمار شده با بیوچار، توسط عصاره گیر بیکربنات سدیم میباشد. بیوچارهای مورد است اده شامل: بیوچار پوست چوبی گردو و بیوچار باگاس نیشکر میباشند. عصارهگیری به روش پیدرپی در فواصل زمانی 15 د یقه تا 5640 د یقه در 11 مرتبه انجام شد. برای توصیف نتایج از معادلات سینتیکی است اده شد. نتایج نشان داد که از این معادلات سینتیکی، معادله الوویچ، بهترین معادلات توصیف کننده رهاسازی فس ر در این خاکها است. دامنه فس ر تجمعی رهاشده در خاکهای شاهد 35 تا 403 میلی گرم بر کیلوگرم و در تیمار / 34 تا 426 میلی گرم بر کیلوگرم، در خاکهای تیمار شده با بیوچار پوست چوبی گردو از 3 / از 4 22 ، در خاک های / 39 تا 624 میلی گرم بر کیلوگرم بود. میانگین سرعت رهاسازی فس ر در خاک های شاهد، 93 / شده با باگاس نیشکر از 2 29 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت به دست آمد. / 20 ، و در خاک های تیمار شده با بیوچار باگاس نیشکر 44 / تیمار شده با بیوچار گردو 60 در خاکهای مورد مطالعه شد. pH آزمایشات نشان داد که بیوچار موجب افزایش