18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه جذب فسفر در خاکهای قلیایی تیمارشده با بیوچار تاکستانهای شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفر، همدمای جذب، ظرفیت بافری، بیوچار
سال 1397
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

فراهمی فسفر در محلول خاک و استفاده از این عنصر توسط گیاه، تحت تآثیر فرآیندهای جذب سطحی میباشد. هدف از این تحقیق، بررسی همدمای جذب فسفر در 5 خاک قلیایی تیمارشده با بیوچار باگاس نیشکر و پوسته چوبی گردو میباشد. مطالعات همدمای جذب فسفر، با سری غلظتهای فسفر از 0 مولار انجام شد. ویژگیهای جذب فسفر در / صفرتا 150 میلیگرم در لیتر، در حضور کلرید کلسیم 01 خاکها به کمک معادلات همدمای جذب تعیین شدند. معادله فروندلیچ بهخوبی توانست جذب سطحی فسفر را توصیف کند. مقدار فسفر فراهم در انتهای دوره، نسبت به خاک های شاهد افزایش پیدا کرد. . در خاکهای شاهد، تیمارشده با بیوچار پوسته چوبی گردو و بیوچار باگاس نیشکر به Kf میانگین 2 لیتر برکیلوگرم بهدست آمد. نتایج نشان داد استفاده از بیوچار در تاکستانهای / 7 و 4 /7 ،23/ ترتیب 4 شهرستان ملایر، موجب افزایش فراهمی فسفر می گردد.