18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ایزوترم های جذب روی و نیکل از محلول آبی به وسیله کربن نانوتیوب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حذف، روی، نیکل، محلول آبی، کربن نانوتیوب
سال 1398
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

هدف این مطاله حذف یونهای روی و نیکل توسط ذره کربن نانوتیوب از محلول آبی بود. اثرات غلظت جاذب، pH ، زمان و دما به منظور تعیین شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان حذف یون نیکل در غلظت 4 میلیگرم بر لیتر کربن نانوتیوپ برابر 55 / 41 میلیگرم بر گرم و یون روی در غلظت 3 میلیگرم بر لیتر کربن نانوتیوپ برابر 49 / 46 میلیگرم بر گرم بود. بیشترین حذف نیکل با کربن نانوتیوب در pH 8 معادل 25 / 43 میلیگرم بر گرم و در یون روی در همان pH برابر 452 / 49 میلیگرم بر گرم، نیکل در زمان 20 دقیقه برابر 76 / 37 میلیگرم بر گرم و یون روی در زمان 20 دقیقه برابر 61 / 42 میلیگرم بر گرم و نیکل در دمای 35 درجه برابر 73 / 27 میلیگرم بر گرم و یون روی در دمای 15 درجه برابر 67 / 41 میلیگرم بر گرم به دست آمد. ایزوترم جذب یون نیکل و روی با نانوکربن به معادله فروندلیچ با ضریب همبستگی به ترتیب برابر 99 / 0=2R ، 98 / 0 =2R بهترین برازش را داشت . بطوریکه در یون نیکل ضریب جذب ) kf ) و شدت برهم کنش بین جاذب و جذب شونده ) n( به ترتیب برابر با 611 / 0 و 44 / 0 و در یون روی نیز ضریب جذب ) kf ) و شدت برهم کنش بین جاذب و جذب شونده ) n( به ترتیب برابر با 017 / 1 و 42 / 0 بودند. ظرفیت جذب پس از اعمال شرایط بهینه به ترتیب برای روی و نیکل 8 / 54 و 2 / 18 میلیگرم بر گرم بدست آمد که نشان دهنده راندمان جذب بیشتر روی توسط کربن نانوتیوپ بود.