18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای آهکی تیمار شده با منابع مختلف آلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مواد الی، فسفر، سرعت رهاسازی
سال 1398
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

در این تحقیق سرعت رهاسازی فسفر از دو خاک آهکی با بافت لوم رسی شنی و لوم رسی تیمار شده به مدت 100روز با دو درصد از دو نوع ترکیب آلی شامل باگاس نیشکر و پوسته چوبی گردو و بیوچار آن ها بررسی شد. جهت مطالعات سینتیکی از روش عصاره گیری متوالی با عصاره گیر کلرید کلسیم 01/0 مولار به مدت 360 دقیقه (12 بار) استفاده شد. مقدار فسفر تجمعی رها شده در خاک های آهکی تیمار شده با ترکیبات آلی و بیوچار آن ها بیش تر از خاک های شاهد به دست آمد. معادله تابع توانی به خوبی توانست سرعت رهاسازی فسفر از خاک ها را توصیف نماید. ثابت سرعت رهاسازی فسفر از خاک لوم رسی شنی شاهد (88/0 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت) بیشتر از خاک لوم رسی شاهد (84/0 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت) به دست آمد. ثابت سرعت رهاسازی فسفر در خاک لوم رسی شنی و لوم رسی تیمار شده با ترکیبات آلی (بین 88/0 تا 96/0 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت) بیش تر از خاک های تیمار شده با بیوچار آن ها (بین 84/0 تا 89/0 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت) به دست آمد. کاهش سرعت رهاسازی فسفر از خاک های تیمارشده با بیوچار در مقایسه با ترکیبات آلی نشان داد، تبدیل ترکیبات آلی به بیوچار می تواند موجب رهاسازی تدریجی فسفر و تامین کننده تدریجی فسفر مورد نیاز گیاه در خاک باشد.