03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب؛ انشاء؛ فقه سیاسی؛ ولایت فقیه؛ نظام سیاسی
سال 1396
مجله سیاست
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

از موضوعات مهم در حوزۀ فقه سیاسی، بحث انتخابی یا به عبارتی انشایی بودن تعیین ولی فقیه است. در این زمینه ضروری است آثار فقهای قائل به نظریۀ ولایت انتخابی یا انشایی فقیه بررسی شود تا ماهیت رأی مردم از لحاظ «انشاء»، «انتخاب» یا «تشخیص» حاکم مشخص شود. ازاین رو هدف از این مقاله، تعیین ماهیت «انشاء» و اعطای ولایت از جانب مردم به عنوان شرطی برای مشروعیت ولی فقیه و مکمل مشروعیت الهی است. به این منظور و با استفاده از روشی تحلیلی و انتقادی، به مباحث مختلف پرداخته و نتیجه گرفته ایم که منظور از «انشاء» یا «انتخاب»، با توجه به ماهیت و نقش «بیعت» در این نظریه، در واقع همان «انشاء» ولایت برای فقیه جامع الشرایط و انتخاب وی برای منصب مزبور است که ماهیت «تشخیص یا کشف» دارد و به طور مستقیم توسط مردم یا از طریق شورایی از خبرگان و اهل حل و عقد این امر انجام می پذیرد.