03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی-انتقادی دیدگاه های علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا درباره اثبات وجود خدا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
براهین، خداشناسی، فطرت، طباطبایی، پلنتینجا ، ایمان گرایی.
سال 1396
مجله اندیشه نوین دینی
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

در مقاله حاضر با روش تطبیقی - انتقادی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و الوین پلنتینجا در خصوص مبانی فلسفی اثبات وجود خدا می پردازیم. هدف در این پژوهش تبیین، تطبیق، و نقد و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و الوین پلنتینجا، می باشد. علامه طباطبایی معتقد است وجود خدا امری بدیهی است و ادله اثبات وجود خدا نیز صرفا بر بداهت وجود خدا استدلال میکنند چنانکه ایشان آیات قرآن را نیز در مقام اثبات خدا ندانسته و آنها را تنها براهینی بر بداهت وجود خدا میداند. الوین پلنتینجا معتقد است، یک سری گزاره های جزیی وجود دارد که بدون اعتقاد به وجود خدا نمیتوان آنها را پذیرفت. خدا وجود دارد که این گزاره های جزئی را برای یک دین دار یک گزاره واقعا پایه معرفی می کند. به رغم اینکه پلنتینجا اعتقاد به وجود خدا را پایه میداند ولی پایه دانستن وجود خدا به معنای بداهت وجود خدا نیست. به همین جهت تفاوت جدی بین این دو دیدگاه وجود دارد. چنانکه نقدهای جدی به هر دو دانشمند در این خصوص وجود دارد. اثبات بداهت وجود خدا و تصدیق دیدگاه علامه به غایت دشوار و در برخی از تقریرهایش دچار مصادره به مطلوب بوده، چنانکه برهان پلنتینجا، به رغم فاصله گرفتن از تفکر سنتی مسیحیت، در زمره عقل عملی قرار گرفته و فاقد پشتوانه های نظری است.