03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی تطبیقی دیدگاههای موافق و مخالف کنترل جمعیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کنترل جمعیت، سودگرایی، مالتوس، آیات و روایات کثرت جمعیت.
سال 1399
مجله پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون دینی و درون دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته های نشان داد که بسیاری از ادلّه برون دینی مثل اصل سودگرایی، آرمان گرایی، حقوق طبیعی وغیره فقط بر بعد مادی انسان به طور ناقص تکیه کرده و از آرمان های حقیقی و سودهای حداکثری غفلت نموده اند، به طوری که آیات و روایات موافق کنترل جمعیت را بدون توجه به آیات و روایات مشوق و مؤید تکثر جمعیت و ازدیاد نسل تفسیر نموده اند.