03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش اقتصادی(مصرف- پس انداز) دانشجویان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سبک زندگی، اقتصادی، مصرف، پس انداز
سال 1399
پژوهشگران احسان ترکاشوند ، محمد پیری

چکیده

در این پژوهش سبک زندگی اسلامی و رابطه آن با نگرش اقتصادی (مصرف و پس انداز) مورد مطالعه قرار گرفت. پیشینه تحقیق نشانگر رابطه مثبت و معنی دار سبک زندگی مذهبی و دینی بر نگرش مردم به مصرف و نیز نوع پس انداز داشته و در این پژوهش رابطه اجزای سبک زندگی اسلامی شامل اعتقادات اسلامی، اخلاقیات اسلامی و احکام اسلامی با نگرش اقتصادی در دو بعد مصرف و پس انداز بررسی گشت. فرضیه اصلی این پژوهش در خصوص ارتباط سبک زندگی اسلامی با نگرش اقتصادی در حوزه های مصرف و پس انداز مطرح گردید؛ که از تحلیل داده ها نتیجه گرفته شد، این رابطه مثبت و معنی دار است لذا می توان بیان کرد که سبک زندگی اسلامی می تواند نگرش اقتصادی افراد در زمینه مصرف و پس انداز اصلاح کند. رابطه اعتقادات اسلامی و نگرش اقتصادی (مصرف و پس انداز) نیز مثبت و معنی دار است. این امرنشانگر این موضوع است که اعتقادات اسلامی می تواند باعث شکل گیری نگرش صحیح مصرف و پس انداز در افراد شود. اخلاق عملی اسلامی شامل رعایت اصولی نظیر قناعت، انفاق و ایثار با نگرش اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری دارد و می توان گفت که افراد با سرلوحه قرار دادن اخلاق عملی سبک زندگی اسلامی مانند قناعت کردن و انفاق کردن، نگرش اقتصادی درستی در نحوه مصرف و پس انداز خواهن داشت. رابطه احکام اسلامی مانند خمس و زکات نیز با نگرش اقتصادی مثبت و معنی دار بود که نشان دهنده این موضوع است که افراد با اجرای احکام اسلامی مانند پرداخت خمس و زکات به نگرش درستی از مصرف و پس انداز در اقتصاد خواهند رسید.