18 خرداد 1399
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تا ثیر دما بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات نیکل کبالت اکساید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات نیکل کبالت
سال 1394
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این تحقیق اثرات دما بر روی اندازه ذرات و خواص مغناطیسی نانو ذرات نیکل کبالت اکساید مورد بررسی قرار گرفته است. نانو ذرات نیکل کبالت اکساید بوسیله روش مراقبت ها گرمایی و پلی وینیل پیرولییدن ) PVP ( سنتز گردید. اندازه ذارت بین 11 تا 35 نان متر تخمین زده شد که بوسیله میکروسکوپ الکترونی (TEM) ثابت گردید. نتایج مغناطیس سنج نمونه لرزان ) (VSM با در نظر گرفتن ساختار این نانو ذرات نشان داد که مغناطش اشباع نانو ذرات خاصیت فرو مغناطیسی داشته به طوریکه با افزایش دما مغناطش اشباع و میدان و میدان وادارندگی افزایش می یابند.