03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ی عددی تاثیر شرایط مقاومتی بستر و آب زیرزمینی بر رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مطالعه ی عددی، مقاومتی بستر و آب زیرزمینی،خاک مسلح ژئوسنتتیکی
سال 1397
مجله مهندسی عمران شریف
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

در این تحقیق رفتار دیوار خاک مسلح ژئوگریدی قرار گرفته بر روی بستر با پارامتر های مقاومتی متفاوت و ترازهای مختلف آب زیرزمینی، با استفاده از روش اجزاء محدود برای بررسی تغییر شکل ها و نیروها، و روش تعادل حدی برای بررسی پایداری دیوار ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین اثر ارتفاع دیوار نیز در نظر گرفته شده است که در طی مطالعه، دیوار ها در دو دسته با ارتفاع 4 و 8 متر بررسی شده اند. نتایج نشان داد که کاهش پارامتر های مقاومتی بستر دیوار خاک مسلح، منجر به افزایش جابجایی جانبی نمای دیوار و بار کششی ژئوگریدها و نیز کاهش پایداری دیوار می گردد. همچنین هر قدر سطح تراز آب زیرزمینی به زیر دیوار خاک مسلح نزدیک تر باشد، جابجایی جانبی دیوار بیشتر و پایداری کلی دیوار کمتر خواهد بود، و این تاثیر آب زیرزمینی بر رفتار دیوار در فاصله ی صفر تا یک متری تراز زیر دیوار مقداری قابل توجه می باشد.