03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کیفی انواع خرابی خطوط ریلی مترو ، مطالعه موردی: خطوط مترو تهران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی کیفی،خرابی خطوط ریلی مترو ، مطالعه موردی: خطوط مترو تهران
سال 1397
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

ا توجه به تالش مسئولین جهت گسترش روزافزون خطوط مترووبا عنایت به سهم درنظرگرفته شده برای بخش ریلی درون شهری بمنظور جابجایی مسافر، داشتن خطوط ریلی مطلوب وایمن ازاهمیت به سزایی برخوردارمی باشدازاین روبرای اطمینان ازعملکردخطوط ریلی می بایست نسبت به ارزیابی آن اقدام نمودازاین رودست یافتن به مقادیرکمی بمنظور تصمیم گیری دررابطه باانجام اقدامات اصالحی امری اجتناب ناپذیرمی باشدلذادراین مقاله به تشریح نحوه تعیین شاخص وضعیت با درنظرگرفتن کلیه خرابی های سیستم ریلی برداشت شده دراین روش اقدام شده است. یکی ازمهمترین اجزاء درمدیریت تعمیرونگهداری که در این مقاله به آن پرداخت شده است، شناخت خرابی های خط است .درروش های طراحی مکانیکی وتجربی هرعامل ضعف بایدبه طورجداگانه بررسی شده تا روش مناسب برای رفع آن مشخص شود.هدف اصلی این مقاله بررسی خرابی ها، ارزیابی وضعیت خط وچاره اندیشی برای تعمیرونگهداری آن می باشد.متاسفانه بسیاری ازخرابی ها به علت نواقص ومعایب درساخت، مصالح، ونگهداری رخ می دهدوبه طورمستقیم به طراحی مربوط نمی شودالبته نبابدازعواملی همچون شرایط آب وهوایی، ترافیک و..به سادگی گذشت براین اساس اطالعات انواع مختلف خرابی برای مدیران خط مهم می باشدچون توسط آن می توان نقاط ضعف اعم ازنحوه طراحی، نحوه ساخت نوع مصالح، نوع عملیات نگهداری وغیره رامشخص کرد.